Bezpečnost

 • Ve spolupráci s městskou policií a městskými hasiči zabezpečit, aby se občané na území města cítili v jakoukoli denní dobu bezpečně
  • Investice do moderního kamerového systému města, prioritní instalace do problémových lokalit
  • Doplnit stavy Městské policie, náborové příplatky a atraktivní benefity
  • Investice do moderní hasičské techniky, pravidelná obnova a modernizace dle potřeb rozvoje města, ve spolupráci se ŠKODA AUTO
 • Eliminovat negativní jevy spojené s agenturním zaměstnáváním
 • Zvýšit odpovědnost personálních agentur, ale i firem využívajících agenturní personál především za zahraniční zaměstnance, nastavit funkční procesy řešící jejich návrat při ztrátě zaměstnání nebo v případě opakovaných kázeňských přestupků

Podpora rodin a zdravotnictví

 • Zabezpečit kompletní nabídku především zdravotnických služeb pro řešení akutních problémů
  • Dostupná zdravotní péče v jakoukoli denní dobu
  • Řešení generační obměny lékařů
 • Podporovat nabídku rodinných volnočasových aktivit napříč generacemi formou grantů
  • Aktivace občanské společnosti
 • Rozvíjet projekt Zdravé město do všech oblastí rodinného života
  • Zdravé město jako komunikační platforma mezi obyvateli a vedením města
 • Rozšiřovat nabídku dětských hřišť a sportovišť a zabezpečit jejich adekvátní pravidelnou údržbu

Doprava a životní prostředí

 • Podporovat alternativní formy dopravy než osobními automobily po městě s cílem snížení emisí, hluku a dosáhnout celkového zklidnění města
  • Sdílené platformy (kola, koloběžky, automobily)
  • MHD zdarma pro všechny, racionalita linek s přestupovým uzlem v centru, zavážení zaměstnanců do závodu ŠKODA AUTO
  • Školní autobusy ze spádových lokalit jednotlivých škol
  • Budování odstavných parkovišť u důležitých institucí a místech koncentrace osob, v okrajových částech u výpadovek a přestupových uzlů (PID, autobusové a vlakové nádraží apod.)
 • Prioritně dobudovat sítě cyklostezek a obchvatů města
  • Rozšiřování sítě cyklostezek včetně dálkových, jejich zlepšená údržba v katastru obce
 • Udržovat veřejné plochy ve stavu, aby je bylo možné využívat v jakémkoli ročním období s primárním zaměřením na park Štěpánka a přírodní rezervaci Radouč
  • Pravidelná údržba cest a stezek, odborná péče o stromy a dřeviny, maximalizace šíře využití obyvateli města
 • Snižovat vizuální a světelný smogu na území města, zlepšit vizuální stránku města
  • Pravidla pro reklamní nápisy a vývěsní cedule např. na Starém městě
  • Průběžná modernizace veřejného osvětlení s cílem snižování energetické náročnosti
  • Budování podzemních kontejnerů - snížení počtu kontejnerů v ulicích, zlepšení čistoty v jejich okolí
 • Zlepšit čistotu v ulicích se zaměřením na psí exkrementy v exponovaných lokalitách
  • Osvěta, kontroly, čištění

Klíčové investice a výstavba

 • Zpracovat architektonickou studii a studii proveditelnosti Multifunkční sportovně-kulturní haly s kapacitou 6.500 osob v hledišti v místě Ústředního stadionu kombinovaná s nákupním centrem a s dostatečnými parkovacími kapacitami
  • Využití dotací a soukromého kapitálu s cílem dosažení profitability centra
 • Realizovat rekonstrukci a modernizaci Domu kultury jako centra kulturního dění
  • Prostory pro spolkovou a jinou činnost (hudební zkušebny, klubovny apod.)
  • Vizuální stránka, bezpečnostní systémy budovy, funkcionalita, A/V technika
  • Maximalizovat využití budovy v průběhu dne a celého roku
 • Podporovat bytovou výstavbu jak malometrážních bytů, tak bytů a domů pro náročnější klientelu se zaměřením na neutěšenou situaci v zanedbaných lokalitách a tzv. Brownfieldech

Smart city Mladá Boleslav

 • Podporovat a zavádět do praxe inovativní IT projekty s cílem stát se průkopníkem v této oblasti v České republice
  • Otevřít platformy města pro instituce (firmy, vysoké školy apod.) specializující se na vývoj technologií z oblasti Smart City, nabídka testování technologií v reálném městě po splnění bezpečnostních záruk
  • Postupná digitalizace magistrátu města včetně komunikace a vyřizování agend
  • Využití moderních komunikačních prostředků a kanálů k informování obyvatel města o aktuálním dění

Sport, kultura a volnočasové aktivity

 • Utlumit aktivity městských společností pokřivujících kulturní dění v Mladé Boleslavi, vytvoření zázemí fungování občanských, spolkových a komerčních podnikatelských aktivit na poli kultury a volného času
 • Podporovat aktivní sportovní vyžití obyvatel města všech věkových kategorií formou grantů a výstavbou moderních sportovišť Zvýšit finanční prostředky na dotace na činnost sportovních mládežnických oddílů
 • Podporovat nově vznikající spolky, sportovní oddíly a další občanské iniciativy formou dotací, grantů, poskytnutím informací a zázemí
 • Vybudovat a provozovat volnočasové komunitní centrum s cílem podpořit kulturní interakci všech věkových a národnostních skupin
  • Bleší trhy, food market, koncerty lokálních kapel a zpěváků
  • Regionální rozsah a význam

Hospodaření města

 • Zamezit plýtvání veřejnými penězi
 • Ztransparentnit městský rozpočet, aby mu každý rozuměl
 • Primárně se orientovat na udržitelné projekty spolufinancované z více zdrojů (prostředky EU, fondů a dotací státu či jeho správních složek a soukromých zdrojů)
 • Prověřit financování a zintenzivnit kontrolu hospodaření městských společností

Vzdělávání

 • Zavádět moderní a inovativní prvky do všech úrovní vzdělávacího systému a rozšiřovat nabídku studijních oborů s cílem stát se vzorem pro ostatní města
  • Rozšiřovat nabídku vysokoškolského vzdělávání především v oborech souvisejících s průmyslovým zaměřením firem v regionu
 • Zajistit dostatečnou kapacitu mateřských a základních škol dle výhledů demografického vývoje
 • Podporovat průběžného vzdělávání všech věkových skupin včetně univerzity 3. věku

Jednoduchá a efektivní veřejná správa

 • Postupnými kroky racionalizovat a zefektivnit systém a procesy veřejné správy a vylepšit vzájemnou komunikaci s občany města
 • Dokončení digitalizace veřejné správy
 • Integrovat do komunikace města sociální sítě a moderní kanály
 • Vylepšit a zpřehlednit městské webové stránky Vylepšit a zpropagovat městskou aplikaci
 • Osvětové kampaně pravidel vzájemného soužití obyvatel včetně městských vyhlášek
 • Sociální sítě a městské výlepové plochy a jiné komunikační plochy včetně digitálních, lokální média