Mladá Boleslav

#TOPMěsto

Čeho bychom rádi dosáhli?

Chceme aby občané byli (a mohli) být hrdí na Mladou Boleslav. Chceme vzdělané patrioty, které chceme maximálně podpořit při přetváření města v krásné místo pro život. Chceme moderní město, které nabízí dostatek pracovních příležitostí a pomáhá rozvíjet talenty a inovativní řešení. Cheme prostě město, kde je radost pracovat, žít a trávit volný čas, prostě takové TOP Město

Děkujeme Vám za zájem o program TOP 09. Na programu jsme nějakou dobu pracovali v týmu, kde každý přispěl svými znalostmi a dovednostmi. Dohromady jsme složili několik nápadů a vytyčili jsme body, které vnímáme jako podstatné. To všechno proto, aby Mladá Boleslav byla na vrcholu naší země nejen ekonomicky, ale i kulturně, sociálně, zkrátka aby byla Top městem.

Naše nápady a představy

#1 Bezpečnost

Městská policie

 • Zvýšení rozpočtu městské policie
 • Nasazování hlídek tam, kde jsou potřeba
 • Vytvoření mapy kriminality
 • Zatraktivnění městské policie jako zaměstnavatele i jako veřejného orgánu

Agenturní pracovníci

 • Zvýšení zodpovědnosti agenturních firem za své zaměstnance
 • Garance repatriace v případě jejich nezačlenění na místním trhu práce

Sociálně ohrožené skupiny, drogová prevence

 • Podpoření organizací starajích se o takto potřebné
 • Zavedení programů usnadňujících návrat do běžné společnosti

#2 Mladá Boleslav pro život

Podpora rodin

 • Podpora služeb pro rodiny (dětská zubařská pohotovost, apod.)
 • Rozvoj veřejných aktivit a sdružení pro volnočasové aktivit celých rodin
 • Bezpečnost dětí ve městě, finanční gramotnost, preventivní programy
 • Podpora internetové gramotnosti, koncepce soukromí v 21. století

Životní prostředí

 • Zpracování koncepce veřejné zeleně
 • Pozitivní podpora městského mikroklimatu (vodní prvky, místa pro vsakování dešťové vody)
 • Pokračování v úpravách veřejných prostor (kvalitní péče o stromy)
 • Rozvoj náměstí a prostor určených k setkávání se (náměstí Míru, náměstí Republiky)
 • Podpora občanských spolků zabývajících se zlepšováním veřejného prostoru

#3 Doprava

Parkování a dopravní infrastruktura

 • Parkování osobních aut, dostatečné kapacity i pro ty s přechodným bydlištěm
 • Vytvoření jednoduchého, smysluplného a přehledného parkovacího systému
 • Vyřešení problematických míst (výpadovka směr Jičín, křižovatka Ptácká/Laurinova, kruhový objezd Průmyslová/V. Klementa, zvýšení rychlosti na třídě L. Kalmy a V. Köhlera tzv. tangenta)

Moderní a alternativní způsoby dopravy

 • Rozvoj půjčoven kol (bike-sharing)
 • Podpora meziměstské vlakové dopravy v kontextu náhrady automobilismu a spojnice Praha - Mladá Boleslav - Liberec
 • Dostavba a zvážení přesunutí hlavního nádraží vhledem k budoucímu růstu města

#4 Mladá Boleslav - město 21. století

Smart City

 • Průmyslové město nabízí možnosti vývoje nových technologií a řešení
 • Vytvoření databází o dopravě, parkování pomocí IoT (internetu věcí). Analýza dopravní situace a vytvoření koncepce na základě objektivních statistických dat
 • Podpora inovativních projektů, vytvoření technologického inkubátoru společně s místními podnikateli

Moderní úřad

 • Redesign městského webu, aby byl přehledný, jednoduchý a intuitivní pro návštěvníky
 • Založení portálu občana, který umožňuje online vyřizování smluv a povolení (parkování, městské karty apod. ), odesílání podkladů s úřady a přehled povinností (platby za odpady, domácí mazlíčky, atd.)
 • Zvýšení efektivity magistrtátu, propojení informačních systémů
 • Transparentní město, podpora veřejných architektonických soutěží

#5 Vzdělání a sport

Vzdělání

 • Zvýšení politických, ekonomických a mediálních znalostí žáků ZŠ
 • Zavedení inovativních projektů města, dotované projekty pro žáky SŠ
 • Zvýšení prestiže škol v Mladé Boleslavi
 • Podpora učitelů, ředitelů a školských poradenských zařízení
 • Navýšení mzdové složky rozpočtu základních škol, vytvoření možnosti odměňování kvalitních učitelů
 • Založení výzkumného ústavu pod záštitou technické vysoké školy ve spolupráci s podniky
 • Podpora iniciativních studentských projektů. Participace studentů středních škol na projektech města

Sport

 • Rovnoměrné sponzorování vrcholových sportů
 • Podpora sportu mládeže, včetně použití sportu jako primární prevence sociopatologických jevů
 • Grantový program pro pořádání sportovních aktivit pro širokou veřejnost

#6 Kultura

Kulturní Mladá Boleslav

 • Podpora občasných spolků a zájmových uskupení
 • Rozvoj fungujících projektů prostřednictvím grantů
 • Propagace města (podpoření metalové sympozia, Mladá Boleslav nejen město aut)

Dům kultury, nejen pro plesy a koncerty

 • Dokončení rekonstrukce domu kultury
 • Vytvoření prostor pro občanskou iniciativu (hudební zkušebny, klubovny, apod.)
 • Zatraktivnění prostor DK pro interprety, vytvoření důstojného prostoru