V posledních dnech se rozpoutala poměrně živá diskuze na facebooku ve sdíleném příspěvku pana Fremla týkající se bezpečnosti v Mladé Boleslavi. Jelikož jsme byli autorem příspěvku též vyzváni k vyjádření našeho stanoviska, rádi bychom tak na následujících řádcích učinili.

Bezpečností situaci ve městě považujeme za jeden z hlavních problémů, který, což je nutné si přiznat, se bez významné změny bude s vysokou pravděpodobností spíše prohlubovat. Právě proto je třeba se k této věci postavit co nejdříve opravdu čelem a konkrétními opatřeními úroveň bezpečnosti zvýšit. Dle našeho názoru však tohoto cíle není možné dosáhnout pouze jedním a jednoduchým krokem, nýbrž naopak celou řadou dílčích opatření, jež ve svém souhrnu povedou k tomu, že se v Boleslavi budeme cítit nejen bezpečně, ale i dobře.

V současné době tíha starosti o veřejný pořádek lpí na městských strážnících, kterých je dlouhodobě i aktuálně v Mladé Boleslavi nedostatek. Za základní východisko proto považujeme zatraktivnění této pro město velmi důležité profese, a to zejména výrazným nárůstem mezd a též investic do jejich vybavení. Jen tak totiž budeme moci dosáhnout toho, že práce městského strážníka bude profesí společností dostatečně uznávanou a respektovanou. Za takové situace bude možné důsledně a efektivně vynucovat pravidla plynoucí jak ze zákona, tak i z jiných právních předpisů platných na území města (např. vyhláška o pití alkoholu na veřejných místech).

V návaznosti na tento krok plánujeme vytvoření detailní mapy kriminality Mladé Boleslavi tak, aby hlídky strážníků mohly být nasazovány v místech a časech dle jejich největší potřeby. Důležité také je, aby občané znali své strážníky, znali jejich kompetence a věděli, v jakých případech se obrátit na strážníky a v jakých případech na policii státní.

Samostatnou otázkou je pak velký počet agenturních pracovníků, kteří k nám do města přicházejí pracovat. Tito lidé při ztrátě zaměstnání postrádají jakékoliv zázemí a mohou pak proto být náchylnější k páchání bohužel nejen majetkové kriminality. Řešení této situace vidíme v užší spolupráci se společností Škoda Auto, která povede k větší odpovědnosti agentur práce za jejich zaměstnance. Klíčovým projevem této odpovědnosti bude povinnost agentury práce zajistit návrat nezaměstnaných pracovníků do místa jejich trvalého bydliště.

Výše uvedená převážně represivní opatření je nutné doplnit podporou organizací usilující o zpětně začlenění lidí bez domova do společnosti a drogovou prevencí, s níž je třeba začít již na základních školách.

Problematika bezpečnosti v Mladé Boleslavi je věcí komplexní, jejíž řešení není možné shrnout do dvou krátkých vět. Nicméně oproti jiným městům máme tu výhodu, že se můžeme považovat za relativně bohaté město. Je proto skutečně jen záležitostí priorit, kam se rozhodneme finance nás všech vložit. Zda upřednostníme další navyšování počtu obalených stromů barevnými světly, či zda je pro nás přednější mít zde dostatečně dobře ohodnocenou a vybavenou městskou policii. My jako TOP 09 v Mladé Boleslavi preferujeme kvalitní městskou policii před dalšími světelnými efekty.

V případě, že dané téma považujete rovněž za důležité, či k uvedenému máte jakékoliv připomínky či návrhy, rádi s Vámi celou záležitost probereme detailněji buď prostřednictvím Facebooku, emailu (info@topmesto.cz) nebo případně i během osobní schůzky.

Příspěvek, který diskusi vyvolal